Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę na budowę KREPTD.

Dziś (8-05) w siedzibie GITD została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. dotycząca budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. W imieniu GITD umowę podpisał Dyrektor Generalny Pan Piotr Zakrzewski, natomiast Pentacomp był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Pana Karola Gajosa i Wiceprezesa Zarządu Dariusza Figurę.

Co to jest KREPTD?

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to system teleinformatyczny, prowadzony przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej stanowiący bazę danych przedsiębiorstw transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie polskiego rejestru przedsiębiorstw transportu drogowego jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:
1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Elektroniczne rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dostępność do tego rejestru w całej Wspólnocie oraz wymianę danych gromadzonych w rejestrze zapewniają krajowe punkty kontaktowe – w przypadku Polski jego zadania pełni Główny Inspektor Transportu.

Cel utworzenia KREPTD.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportu Drogowego tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe, dające możliwość zdalnego dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorstw transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy  i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym. Użytkownicy, korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji oraz dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwi wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom. Jednocześnie GITD oraz minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

(gitd.gov.pl)