Strategia rozwoju transportu do 2030 roku

Zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora – zakłada projekt „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, który we wtorek przyjął rząd – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak wskazało CIR, realizacja strategii będzie wymagać podjęcia między innymi takich działań jak: budowa zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce czy poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym.
Promowany będzie ponadto transport zbiorowy, a bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz przewożonych towarów ma się zwiększyć.

Realizacja strategii będzie też wymagała ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków przeznaczanych na przedsięwzięcia transportowe.

Jak informuje CIR w dokumencie założono realizację 22 projektów strategicznych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i nowych projektów, kluczowych do rozwoju systemu transportowego Polski.

Dokument wskazuje także na nowoczesne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie całego sektora transportowego i zmniejszające jego negatywny wpływ na środowisko oraz klimat, tak aby możliwe było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego kraju do 2030 r.

Strategia przewiduje, że łącznie transport ładunków (wraz z żeglugą morską) w latach 2015-2030 wzrośnie z 1 mld 911 mln ton do 2 mld 168 mln ton w wariancie minimum, lub do 2 mld 432 mln ton w wariancie maksimum.

Z kolei „w okresie 2015-2030 sumaryczna wielkość ruchu pasażerskiego wszystkimi środkami transportu wzrośnie z obecnych około 31 mld osób do około 37,5 – 39,1 mld osób. (o 21 – 27 proc.). Średni roczny wzrost wolumenu popytu na przewozowy osób w okresie 2015-2030 wyniesie 1,3 – 1,6 proc.” – zapisano w strategii. (gazetaprawna.pl)